In onderstaande tekst vind je een korte samenvatting van het reglement en uitleg over ons project. Overige info over onze certificatenactie;
folder over Ecodorp Boekel om nog even door te lezen
– ons certificatenreglement (5 pagina’s)
antwoorden op veelgestelde vragen over de certificaten
– als je je wilt aanmelden voor de certificatenactie kan dat hier.

Inleiding

Door mee te doen aan onze certificatenactie help je Ecodorp Boekel bij het realiseren van onze missie ‘een inspirerend voorbeeld voor duurzaam leven’. We wonen nu met 17 volwassenen en 9 kinderen in zelfgebouwde tijdelijke woningen in Boekel op het terrein waar we willen gaan bouwen. Daarnaast hebben we nog 1 aspirant lid, die ook nog in een tijdelijke woning komt wonen.

We willen in 2019 beginnen met de bouw van 30 klimaatadaptieve, circulaire woningen. Samen met onze partners kunnen we dan allerlei duurzame innovatieve oplossingen in praktijk brengen en testen. De overheid staat achter ons project. We hebben al € 64.000,- subsidie ontvangen van bijvoorbeeld de Provincie en ons waterschap. Indien gewenst kun je ons ondernemingsplan opvragen.

Onze certificatenactie is een vorm van crowdlending. Het gaat over een lening aan het ecodorp. Iedereen kan geld lenen aan het ecodorp. Je kunt kiezen welke vergoeding je voor deze lening wilt. Als we voldoende investeerders vinden, kan de bank en onze innovatieve, duurzame partners de rest aanvullen met een lening. Dan kunnen we in 2019 gaan bouwen!

Wat is onze ervaring met crowdlending?

De vorige 2 crowdlendingacties (samen € 263.000) zijn goed verlopen. Met de huuropbrengsten van de tijdelijke woningen kunnen we de leningen van deze actie binnen 5 jaar met rente terugbetalen.

De certificaathouders (mensen die ons geld geleend hebben) spelen een belangrijke rol;

 • ze zijn enthousiast over ons en geloven in het belang van Ecodorp Boekel;
 • ze verbreden ons netwerk;
 • verhogen de zichtbaarheid;
 • en ze kunnen de fysieke voortgang zien tijdens ons jaarlijkse zomerfeest.

Onze plannen

Hieronder vind je een plattegrond met al onze plannen. Deze certificatenactie is nodig om de grond te kunnen kopen. We hebben een intentieverklaring van de Duitse GLS bank. Het aanbod is dat we voor 2,2 % rente een lening van 30 jaar aan kunnen gaan waarbij de rente 10 jaar vast gezet wordt.

In onze woningen gaan we verschillende, duurzame innovaties realiseren, zoals een circulaire kabel (Prysmian, Alliander en Enexis), warmteopslag door de transitie van water naar ijs (Solarfreezer), filtering van hemelwater om er drinkwater van te maken (hemel(s)water), enzovoort.

Daarnaast zijn we ook op sociaal gebied innovatief met bijvoorbeeld sharings en onze besluitvormingsmethode Holarchie.

We hebben ook een kunstenplan waarbij we o.a. het bos dat grenst aan het ecodorp tot een belevingsbos gaan maken. Beroemde kunstenaars gaan boomhutten voor ons ontwerpen en realiseren. Hiervoor gaan we een subsidie aanvragen bij BKKC.

Het Nationaal Groenfonds heeft aangegeven een lening aan te willen gaan voor de groene, innovatieve onderdelen van onze huizen, zoals onze groendaken. We hebben een aanvraag ingediend voor circa € 200.000. De hennep voor onze muren wordt industriële hennep, een soort met allerlei positieve eigenschappen; het zuivert de grond, produceert veel zuurstof, heeft geen verdovende eigenschappen en alle restproducten zijn te gebruiken. 

Een certificaat

Een certificaat heeft een waarde van € 300. Je kunt een of eerdere certificaten kopen. Je kunt zelf kiezen welke vergoeding je hiervoor wilt. De looptijd van een certificaat is minimaal 10 jaar en maximaal 12 jaar. Meer info vind je in het certificaatreglement en de veelgestelde vragen.

De rente start 1 januari 2018. Je kunt kiezen uit 4 verschillende vergoedingen:

 • Geen vergoeding
  Je wordt jaarlijks uitgenodigd voor het zomerfeest. Binnen 10-12 jaar krijg je het geleende geld weer teruggestort.
 • Boomhut overnachting
  Je kunt sparen voor een tegoed voor een boomhut overnachting. Je spaart dan € 10,- per jaar (per certificaat) voor een overnachting in een van onze toekomstige boomhutten. Als je voldoende gespaard hebt en de boomhutten zijn verhuurbaar dan krijg je een coupon die een jaar geldig is.
 • Website vermelding
  Gedurende de looptijd van het certificaat krijg jij of jouw bedrijf een vermelding op onze website (2.000 unieke bezoekers per maand). Zie de pagina Sponsoren en partners.
 • 2% rente
  Je krijgt dan elk jaar 2% of € 6,- rente per certificaat.

Je maakt de keuze voor de beloning in het inschrijfformulier. Daarna schrijf je bij je bank de totale kosten voor de certificaten over. Je krijgt van ons extra uitleg over je beloning en later een Bewijs van Inschrijving.

Over 10 jaar zullen we beginnen met terugbetalen door middel van herfinanciering, waarschijnlijk met een nieuwe certificatenactie. De GLS bank heeft aangegeven dat ze 1 miljoen van de certificatenactie herfinancieren na 10 jaar. Het aantal certificaten dat in aanmerking komt voor aflossing wordt vastgesteld op basis van de financiële situatie van onze coöperatie Ecodorp Boekel B.A. We zullen tijdig bij je informeren of je in aanmerking wilt komen voor aflossing. Als het aantal aanmeldingen afwijkt van het aantal certificaten dat we willen aflossen, dan zal door middel van loting worden bepaald welke certificaten worden afgelost.
Na 12 jaar willen we alle certificaten uit deze actie hebben terugbetaald.

Tussentijdse overdracht van een certificaat kan plaatsvinden als je zelf een overnemende partij aanbrengt.

Een certificaat is achtergestelde lening. Dat betekent dat, als we als coöperatie failliet gaan, de hoofdfinancier eerst het geld terug krijgt.

We willen minimaal 1.000 certificaten verkopen. Indien er te weinig certificaten worden verkocht of zich een andere overmachtsituatie voordoet en we daardoor niet de mogelijkheid krijgen om te starten, dan zullen we alle bedragen voor de certificaten volledig terugbetalen zonder vergoeding.

Risico

Het risico is tijdens de bouwfase het hoogst. Daarna zijn de woningen het onderpand. We hebben deze maatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken;

Bouw gerelateerde risico’s

 • Doorlooptijd bouw en kwaliteit
  Door de bouw van de tijdelijke woonunits hebben we gemerkt dat er veel doorlooptijd nodig is als je zelf bouwt. Daarom hebben we besloten om de definitieve bouw te realiseren in samenwerking met professionals bijv. voor de fundering en de houtskeletbouw. De bouwbegeleiding wordt gedaan door Sebastian Perez Prat. Hij heeft 10 jaar ervaring in bouwbegeleiding bij grote reguliere bouwprojecten en wil zijn bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bouwsector.
 • Innovatie risico
  De innovatieve, duurzame oplossingen zijn zo vernieuwend, dat ze soms voor één van de eerste keren uitgeprobeerd worden in Ecodorp Boekel. We gaan met alle betrokken partijen contracten opstellen, waarin de innovatie risico’s belegd worden bij de leverancier. Zo kan deze partij zich ook voorbereiden op een groter afzetgebied.
 • Kostenoverschrijding
  Het risico bestaat dat de kosten van de ontwikkeling in werkelijkheid hoger uitvallen, of dat er kosten moeten worden gemaakt die van tevoren niet waren begroot. We vermijden dit risico zoveel mogelijk door onze exploitatie- en liquiditeitsbegroting op te laten stellen door professionals met ervaring in bouwprojecten zoals VALIRE vastgoed. We vermijden dit risico zoveel mogelijk door voor 80 tot 90% van de bouwkosten al offertes te hebben opgevraagd. We worden hiervoor begeleid door ervaringsdeskundige Marieke van Ouwerkerk.

Financiering definitieve woningen
We werken samen met een voormalig bankdirecteur en een bedrijfseconoom om verschillende mogelijkheden voor financiering te onderzoeken:

 • Leegstandsrisico
  De leden hebben een opzegtermijn van 3 maanden. Dat is voldoende, omdat er veel mensen interesse hebben in het wonen in ons ecodorp. Bij andere vergelijkbare projecten blijkt dat er een wachtlijst ontstaat als definitief duidelijk is dat de woningen gerealiseerd gaan worden.
 • Wanbetaling van de leden
  Binnen een leefgroep is er veel sociale controle, waardoor het risico op wanbetaling klein is. Doordat we zelf de boekhouding hebben georganiseerd, kunnen we snel ingrijpen als het mis gaat. Hierdoor zullen er geen grote financiële achterstanden worden opgelopen.

Sociale risico’s
Een flinke onenigheid of ruzie kan vervelende gevolgen hebben voor de voortgang. We zijn ons hier terdege van bewust en nemen alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat we optimaal met elkaar blijven samenwerken. We hebben een team ‘sociaal’ dat verschillende acties onderneemt bijv.;

 • opvolgen van onze goede toelatingsprocedure;
 • zelfreflectie en verbinding tussen de leden wordt op verschillende manieren gestimuleerd;
 • daarnaast hebben we een besluitvormingsmethode gekozen waarbij verantwoordelijkheden duidelijk belegd worden.

Financieringsplan in het kort

Hieronder vind je een globaal overzicht van de kosten voor de bouw van de 30 woningen;

Dit willen we op de volgende manier financieren;

Als je een uitgebreider overzicht wilt, dan kan je ons ondernemingsplan opvragen.

Wil je ook investeren in ons ecodorp?