Inhoudsopgave Certificatenreglement Ecodorp Boekel eerste cirkel woningen

1. Inleiding
1.1. Aanleiding
1.2. Definities
2. Certificaathouders
3. Certificaten
4. Inschrijving
5. Aflossing, verlenging en overdraagbaarheid
6. Voorwaarden voor doorgang
7. Overige Bepalingen

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Door het uitgeven van certificaten voorziet Ecodorp Boekel in een substantieel gedeelte van het geld dat nodig is voor de bouw van de woningen.
Deze financiering komt naast de inleg van (toekomstige) leden en een lening via externe financiering (bijvoorbeeld een bank). Met de uitgifte van deze certificaten beperken we de noodzaak voor externe financiering.

Ecodorp Boekel wil graag een project zijn dat midden in de maatschappij staat en ook daarom past financiering via certificaten bij ons project.

1.2. Definities

Aflossing – Het overmaken van het bedrag van het Certificaat door ons aan de Certificaathouder. Het geld dat hiervoor nodig is kan uit eigen financiële middelen komen of uit herfinanciering door middel van nieuwe wervingsacties.

Boomhut-tegoed – Een virtuele spaarpot, waarmee u geld spaart voor een overnachting in een van onze toekomstige boomhutten. Het saldo in deze spaarpot noemen wij het boomhut-tegoed.

Certificaat – Bewijs van deelname aan onze wervingsactie. Dit bewijs vertegenwoordigt het geldbedrag dat u aan ons uitleent.

Certificaathouder – Natuurlijk persoon of rechtspersoon, die bij de Coöperatie geregistreerd staat als de eigenaar van een Certificaat. Om het simpel te houden verwijzen we in dit reglement soms naar de Certificaathouder als “u”.

Coöperatie – Onze juridische naam is Coöperatie Ecodorp Boekel B.A., het adres van de coöperatie is Klein Rondeel 103, 5427 GB Boekel. We staan bij de Kamer van Koophandel Ingeschreven onder nummer 59278587. Om het simpel te houden verwijzen we in dit reglement soms naar de Coöperatie met “wij” of “ons”.

Herfinanciering – Wanneer wij niet voldoende financiële middelen hebben om alle Certificaten af te lossen, dan zullen wij een nieuwe actie starten en nieuwe leningen aangaan om de oude leningen terug te betalen. Dit noemen we herfinanciering.

Register – Wij houden een lijst bij met daarin de gegevens van alle uitgegeven Certificaten en de bijbehorende Certificaathouders. Dit noemen we het register. Wij gebruiken de gegevens uit het register alleen om dit reglement uit te voeren en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Schriftelijk – Een schriftelijke mededeling kan zowel gedaan worden per brief als per e-mail.

Website – De website van Ecodorp Boekel is te vinden op https://www.ecodorpboekel.nl. Hierop is de officiële informatie over deze certificatenactie terug te vinden. Ook maken wij gebruik van andere websites om informatie te bieden over onszelf en de certificatenactie, maar we kunnen natuurlijk niet garanderen dat informatie die op andere websites over ons staat juist en volledig is.

2. Certificaathouders

2.1 Certificaathouders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (bedrijven) zijn. Bij deelname van rechtspersoon is het bedrijf Certificaathouder, niet de contactpersoon.

2.2 De Coöperatie houdt een certificaatregister bij, met daarin de relevante gegevens van de certificaathouders. De Certificaathouder mag altijd aan ons vragen welke gegevens we van haar hebben opgeslagen.

2.3 De Certificaathouder is verantwoordelijk om alle wijzigingen in deze gegevens tijdig door te geven aan de Coöperatie.

2.4 Als de Certificaathouder overlijdt – we hebben het dan over natuurlijke personen – zullen de rechten van het Certificaat overgaan op de erfgenamen. De erfgenamen hebben de verantwoordelijkheid voor het informeren van de Coöperatie hierover waarbij het nodig is dat ze ons een bewijs sturen dat ze volgens de wet inderdaad de erfgenaam zijn.

2.5 In het geval van faillissement van de Certificaathouder is de Coöperatie niet verplicht het Certificaat vervroegd af te lossen, maar is het in overleg met de Coöperatie toegestaan het certificaat door te verkopen aan een derde partij, zoals bedoeld in Artikel 5.5.

3. Certificaten

3.1 Het Certificaat heeft een nominale waarde van € 300 (driehonderd euro) en is ondeelbaar. De waarde van het Certificaat is door de Certificaathouder niet opeisbaar.

3.2 Het Certificaat heeft een minimale looptijd van 5 jaar en een maximale looptijd van 10 jaar. De ingangsdatum van het Certificaat is 1-1-2018, dit is ook de startdatum voor alle vergoedingen.

3.3 Voor wat betreft de vergoeding kan de Certificaathouder kiezen uit vier mogelijkheden, namelijk:

 

Jaarlijkse vergoeding Toelichting
A Geen
B Boomhut-tegoed Zie artikel 3.4
C Website vermelding Zie artikel 3.5
D 2,0 % rente Zie artikel 3.6


3.4 Indien u kiest voor de optie “boomhut-tegoed”, spaart u per Certificaat elk jaar tien euro persoonlijk boomhut-tegoed voor een overnachting in een van onze toekomstige boomhutten. Zodra u genoeg gespaard heeft voor een hele boomhutovernachting krijgt u een coupon voor een boomhutovernachting, deze coupon is vanaf uitgifte een jaar geldig. Eventuele rest-tegoeden op het moment van aflossing krijgt u als een kortingscoupon. We beginnen pas met het uitgeven van coupons als de boomhutten klaar zijn voor verhuur.

3.5 Indien u kiest voor de optie “website vermelding”, staat er gedurende de looptijd van het Certificaat een vermelding van uw naam of bedrijf(s-logo) op onze Website.

3.6 Indien u kiest voor de optie “2,0% rente”, krijgt u per Certificaat elk jaar 6 euro rente. Deze betalen wij uit in januari van het volgende jaar. Wij maken rentevergoedingen altijd over naar het bankrekeningnummer dat u aan ons heeft opgegeven.

3.7 Het Certificaat is achtergesteld ten opzichte van de leningen die door externe financiers worden verstrekt en valt buiten de prospectusplicht en het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten, volgens de Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (§ 5.1).

3.8 Het bezit van het Certificaat geeft geen recht op inspraak in het beleid van de Coöperatie.

3.9 De Coöperatie behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de aankoop van Certificaten te weigeren of vroegtijdig af te lossen.

4. Inschrijving

4.1 De inschrijving vindt plaats tot en met 31 december 2017.

4.2 Na ontvangst van het inschrijvingsformulier en de betaling zal het bewijs van inschrijving in het Register aan de Certificaathouder worden toegezonden. Om praktische redenen wordt niet gewerkt met fysieke certificaten.

4.3 Als u binnen veertien dagen na het overmaken van het geld schriftelijk aan ons laat weten dat u toch niet wil deelnemen aan deze wervingsactie dan storten wij het door u overgemaakte geld terug op uw rekening.

5. Aflossing, verlenging en overdraagbaarheid

5.1 Vijf jaar na de ingangsdatum zullen we beginnen met aflossen. Vanaf dat moment zullen we ieder jaar een aantal certificaten aflossen. Het aantal certificaten dat in aanmerking komt voor aflossing wordt vastgesteld op basis van de financiële situatie van de Coöperatie en haar overige verplichtingen. Het is mogelijk dat we in een bepaald jaar geen certificaten aflossen.

5.2 Ruim voordat we Certificaten gaan aflossen zullen we bij u informeren of u in aanmerking wil komen voor aflossing. Als het aantal aanmeldingen voor aflossing afwijkt van het aantal Certificaten dat wij willen aflossen, dan zal door middel van loting worden bepaald welke Certificaten worden afgelost.

5.3 Certificaten die we aflossen, eindigen op 31 december van dat jaar. Daarna maken wij het af te lossen bedrag binnen een maand over naar het bankrekeningnummer dat u aan ons heeft opgegeven.

5.4 Het is mogelijk dat we u tijdens iedere aflossingsperiode een aanbod doen voor verlenging van het Certificaat als onderdeel van een nieuwe wervingsactie.

5.5 Overdracht van een Certificaat kan plaatsvinden indien de Certificaathouder zelf een overnemende partij aanbrengt. Het Certificaat wordt afgelost nadat de nieuwe Certificaathouder het bedrag voor het Certificaat op onze bankrekening heeft gestort. De keuze voor vergoeding (zie Artikel 3.3) blijft gelden voor het overgenomen Certificaat. De vergoeding die hoort bij het jaar van de overdracht is voor de nieuwe Certificaathouder.

6. Voorwaarden voor doorgang

6.1    Indien er onverhoopt te weinig inschrijvingen binnenkomen of zich een andere overmachtsituatie voordoet en we daardoor niet de mogelijkheid krijgen om de bouw te starten, zullen in dat geval alle tot dan toe gestorte bedragen in het kader van aanschaf van een Certificaat volledig worden terugbetaald aan de desbetreffende Certificaathouders, zonder vergoeding van opgebouwde rente en/of overige vergoedingen.

7. Overige Bepalingen

7.1        Als zich situaties voordoen die niet door dit reglement worden beschreven dan zal de Coöperatie zo goed mogelijk en naar eer en geweten een besluit nemen.

7.2 Als er tussen twee partijen een verschil van mening ontstaat over de uitvoering en/of interpretatie van dit reglement, dan is het de bedoeling om eerst onderling te proberen om op een prettige manier tot overeenstemming te komen.  Behalve dit reglement geldt daarbij de Nederlandse wet als uitgangspunt. Indien dat niet lukt wordt het verschil van mening behandeld in een rechtbank die zich daarover mag uitspreken.

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 18 oktober 2017.